Łączenie geomembrany

Najważniejszą czynnością w uszczelnianiu danego obiektu geomembraną jest łączenie poszczególnych pasm folii, gdyż oprócz właściwości folii to właśnie połączenia stanowią o szczelności całego obiektu.
Łączenie geomembran – folii z tworzyw termoplastycznych
Łączenie poszczególnych pasm folii odbywać się może metodami: spawania, zgrzewania, a w przypadku folii z EPDM metodą klejenia. Na rysunku przedstawiono schematycznie ww. złącza. Najczęściej stosowana jest metoda zgrzewania realizowana w wersji z jedną zgrzeiną lub dwiema zgrzeinami rozdzielonymi kanałem próbnym.

Głównymi zaletami geomembran są:
Nieprzesiąkliwość, bardzo niska wodochłonność, wysoka odporność mechaniczna, biologiczna, chemiczna - szczególnie na kwasy i zasady, wysoka trwałość właściwości użytkowych w pełnym okresie użytkowania, duża giętkość, bardzo dobra zgrzewalność, nieszkodliwość dla środowiska, różnorodność zastosowań.

ZASTOSOWANIA GEOMEMBRANY:
- uszczelnienia składowisk odpadów,
- wykonywanie uszczelnień w obrębie obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych
- wykonywanie uszczelnień oczyszczalni ścieków,
- wykonywanie uszczelnień zbiorników retencyjnych i parowników
- wykonywanie uszczelnień parkingów i placów napraw i demontażu pojazdów.
- uszczelnianie budowli inżynierskich w tym hydrotechnicznych.